Plan pracy na 2020 r.

PLAN PRACY RADY GMINY ZAKRZEWO NA ROK 2020

I KWARTAŁ

1. Informacja o pracy Rady Gminy za 2019 r.
2. Przyjęcie informacji z działalności komisji Rady Gminy za 2019 r.
3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
4. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia „Zakrzewskiej Nagrody Rodła”.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony nad Zabytkami.

II KWARTAŁ

1. Przyjęcie informacji o taryfach dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3. Przyjęcie raportu o stanie mienia Gminy Zakrzewo.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za rok 2019.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury z uwzględnieniem osiągnięć i przedstawienie przyszłych potrzeb oraz zamierzeń na 2020 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
8. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2019.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo (2019 r.).
10. Organizacja pikniku samorządowego z okazji 30 – lecia Samorządu.

III KWARTAŁ

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

IV KWARTAŁ

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2021.
2. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2023";
5. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na rok 2020.

Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb na podstawie pism kierowanych 
do Wójta Gminy.

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy