Aktualności
Związek Gmin Krajny informuje
2020-01-15

W związku z licznymi wątpliwościami Mieszkańców dotyczącymi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kilka słów wyjaśnienia ze strony biura Związku Gmin Krajny w Złotowie. Poniżej prezentujemy prawne możliwości sposobu ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . W przypadku Związku Gmin Krajny to Zgromadzenie Związku wybiera metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwala wysokość stawek tych opłat.

Cztery możliwe wg ustawy kryteria ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w art. 6j ust. 1 i ust. 2 ustawodawca wskazał kilka metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanych. W przypadku takich nieruchomości Zgromadzenie Związku może wybrać jedną z następujących metod:

1) wg liczby mieszkańców (obowiązująca obecnie),

2) wg zużycia wody z danej nieruchomości,

3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego,

4) jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego.

Zgodnie z uchwałą nr I/9/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Związku Gmin Krajny, która jest kontynuacją uchwały z 2013 roku, przyjęło metodę naliczenia opłaty w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiciel Rady Gminy Miasto Złotów, jako Przedstawiciel Zgromadzenia Związku zaproponował zmianę sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na metodę wg ilości zużycia wody z danej nieruchomości. Zarząd Związku przyjął wniosek, zobowiązując Biuro Związku do przeprowadzenia analizy naliczania opłaty wg w/w metody.

Obowiązkowa zbiórka selektywna

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 19 lipca 2019 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku właściciele nieruchomości zamieszkanych mają obowiązek segregowania odpadów komunalnych.  W związku z powyższym nasz Związek zobowiązany jest dostosować swoje akty prawa miejscowego do zapisów ustawy (ostateczny termin do 5 września 2020 roku). Wówczas nie będzie możliwości zadeklarowania zbiórki nieselektywnej. Biuro Związku Gmin Krajny rozpoczęło prace nad dostosowaniem aktów prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Decyzja jaki kształt przybiorą uchwały leży w kompetencjach Zgromadzenia Związku Gmin Krajny, organu stanowiącego i kontrolnego, składającego się z 19 przedstawicieli Gmin Członkowskich. Przedstawiciele Gmin będących członkami Zgromadzenia Związku nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy