Aktualności
Ogłoszenie o terminie XXXII sesji Rady Gminy Zakrzewo
2017-10-19

O G Ł O S Z E N I E

 Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo, odbędzie się w dniu

26 października 2017 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
2) w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Zakrzewo;
3) w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Zakrzewo
4) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018";
5) zmieniająca uchwałę nr X.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
6) w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce;
7) w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie;
8) o zmianie uchwały nr XII/82/08 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościoraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy nż trzy lata lub na czas nieokreślony.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 23 października 2017 r. o godz. 1400

2) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 24 października 2017 r. o godz. 1200

3) Komisja Rewizyjna w dniu 24 października 2017 r. o godz. 1200

4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 24 października 2017 r. o godz. 1400


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy