Aktualności
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim
2017-07-24

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje projekt w ramach WRPO 2014-2020 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020) .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe  realizowane przez PSZ, pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (III)" .

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie.

Projekt skierowany jest do 267 osób bez pracy powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • 95 osób długotrwale bezrobotnych (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

  • 139 kobiet,

  • 13 osób z niepełnosprawnościami,

  • 114 osób o niskich kwalifikacjach ( tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 – do wykształcenia średniego włącznie),

  • 45 osób w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki, będą mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), tj.:

- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe dla 267 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 65 osób,
- szkolenia dla 63 osób,
- prace interwencyjne dla 98 osób,
- staże dla 41 osób,

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co najmniej: 39% dla kobiet, 33% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 33% w przypadku osób powyżej 50 roku życia,  30% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 38% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach.

 

Całkowita wartość projektu : 2.013.846,88 zł, w tym: w 2017 roku- 1.742.048,98 zł, 
w 2018 roku- 271.797,90 zł.
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Okres rekrutacji uczestników do projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Projekt realizowany wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.  


Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Złotowie.

Informacje o projektach: http://www.efs.wup.poznan.pl/


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy