Plan pracy na 2018 r.

PLAN PRACY RADY GMINY ZAKRZEWO

na rok 2018

I KWARTAŁ

 1. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2017.
 2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2017 r.

II KWARTAŁ

 1. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zakrzewie za rok 2017.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury z uwzględnieniem osiągnięć i przedstawienie przyszłych potrzeb oraz zamierzeń na 2018 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  w 2017 r.
 7. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2017.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo (2017 r.).

III KWARTAŁ

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 3. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie
  z uwzględnieniem oczyszczania gminy przez podmioty posiadające koncesję.

IV KWARTAŁ

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników sprawdzianu
  i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2017/2018.
 2. Informacja o pracy Rady Gminy.
 3. Przyjęcie informacji z działalności komisji Rady Gminy.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2019.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 7. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na rok 2019.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo za rok 2017.

Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb na podstawie pism kierowanych do Wójta Gminy.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy